fbpx
Ambitersi | Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin

Zanim dokonasz zakupu w sklepie zachęcam do zapoznania się z Regulaminem.
Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia czy składania reklamacji.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§ 1 Postanowienia ogólne i dane kontaktowe
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, sprzedaż abonamentu w Sklepie polegającym na płatnym dostępie do treści edukacyjnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców na prawach konsumenta korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
3. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów odnoszą się do Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy zawierają Umowę:
a) niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub
b) jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, a z ich treści wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego.
4. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem, przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: support@ambitersi.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem.
5. Kontakt ze Sprzedawcą: e-mail: support@ambitersi.pl, tel. 517735923.

§2 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Abonament – prawo do korzystania przez okres wskazany w opisie danego produktu.
2. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży.
3. Kupujący, Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Operator Płatności – system płatności TPay, wybór Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia.
6. Produkt – treści cyfrowe dostępne w Sklepie internetowym, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 385(5), art. 556(4), art. 556(5) i art. 576(5) ustawy Kodeks cywilny.
9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ambitersi.pl/regulamin-sklepu
10. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kursy.ambitersi.pl
11. Sprzedawca – Rafał Okrągły prowadzący działalność pod firmą Ambiters Rafał Okrągły z siedzibą we Wrocławiu (51-5050 Wrocław) ul. Ferdynanda Magellana 28/ 21, NIP: 8952208918, REGON: 384183750.
12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
13. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta treści cyfrowych lub usługi cyfrowej za zapłatą ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie sprzedaży, dotyczy to również Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
14. Usługa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
15. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Minimalne wymagania techniczne
1. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
2. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz innych klientów.
3. Zabrania się Klientowi korzystania z innych Kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Konto klienta – usługa świadczona w celu dostępu do panelu klienta i zakupionych Produktów,
b) Formularz Zamówienia – usługa świadczona w celu złożenia zamówienia, ma charakter jednorazowy,
c) Newsletter – usługa świadczona w celu zapisu na listę mailingową i otrzymywania newslettera. Osoba zapisana ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z niego naciskając przycisk „Wypisuję się” (lub zwrot analogiczny).
2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie i świadczone są przez czas nieograniczony, chyba że w opisie danej usługi wynika inaczej.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
5. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@ambitersi.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5 Prawa własności intelektualnej
1. Produkty stanowią utwór zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa.
2. Z chwilą zakupu kursu online udzielona zostaje licencja niewyłączna i nieprzenoszalna na czas trwania Umowy.
3. Z chwilą zakupu e-booka udzielona zostaje licencja niewyłączna i nieprzenoszalna na czas nieokreślony.
4. Kupujący ma prawo korzystać z produktu tylko na użytek prywatny.
5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji. Licencja nie obejmuje praw zależnych, a także prawa do sublicencji.
6. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji i sprzedaży handlowej.
7. W przypadku naruszenia przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6 Zawieranie umowy
1. Kursy online stanowią Treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 38 pkt 13 o prawach konsumenta.
2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podjąć następujące kroki:
a) dodać Produkt , klikając w przycisk ,,Zamów”, który zamierza kupić. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane na tym poziomie zamówienia;
b) na poziomie zakładki „Zamówienie” wypełnić Formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres mailowy)
c) przeczytać i zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
d) nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę kartą”, które oznacza złożenie przez Kupującego zamówienie z obowiązkiem zapłaty,
e) dokonać opłaty wybierając sposób płatności dostępny w Sklepie,
f) Pobrać zawartość zakupionego produktu.
3. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia wiadomość stanowiącą potwierdzenie zawarcie Umowy między Kupującym a Sprzedawcą.
4. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:
a) dostarczania Produktu określonego w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Produktu i cel, w jakim jest wykorzystywany, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Produktu jednorazowo lub częściami.
5. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
a) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.
6. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

§ 7 Dostawa i płatność
1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
a) szybka płatność online BLIK,
b) przelew online lub tradycyjny,
c) karta debetowa lub kredytowa,
d) portfele elektroniczne (Google Pay, Visa, PayPal),
e) płatność ratalna (Bank Pekao, Alior Bank).
2. Po zaksięgowaniu wpłaty Kupujący zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do Sklepu, gdzie zostanie odblokowana możliwość pobrania produktu.
3. W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce zostanie zablokowany Kupującemu dostęp do płatnych zasobów Sklepu. Wówczas Kupujący, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie dostęp do płatnej zawartości Sklepu.
4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Produkt niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niego lub jego pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
7. Dostęp do kursów online Kupujący uzyskuje na okresu wskazany w opisie Produktu (miesięczny, roczny, 2-letni).
8. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. model subskrypcyjny, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym Zamówieniu.

§ 8 Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad.
2. Wobec Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta a ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania materiałów edukacyjnych dostępnych w Sklepie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki obliczeniowe udostępniane w rozwiązaniach zadań.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Kupującemu przysługuje złożenie reklamacji, która może zostać złożona drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
5. Składając reklamację zaleca się podanie w zgłoszeniu co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres mailowy;
b) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
c) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
d) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia za pośrednictwem takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Kupujący będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w opisie danego Produktu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania Produktu rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Kupujący przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Kupujący uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Przedsprzedaż i automatyczne dopasowanie cen

1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż.
2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu przed premierą w specjalnej obniżonej cenie (przedsprzedażowa cena).
3. Termin dostępności materiałów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Produktu objętego przedsprzedażą.
4. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że zostało to inaczej wskazane w opisie oferty przedsprzedażowej.
5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania przez Klientów decyzji.

§ 11 Publikowanie i weryfikacja opinii

1. Do publikacji opinii uprawnione są osoby, które dokonały zakupu w Sklepie i korzystały z Produktu. Zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
2. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Produktach – w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych, tj. Facebook, Instagram, Google Map, Messenger. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału.
3. Wystawione przez Kupującego opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.
4. Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne.
5. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.
6. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
a) bez uprzedniego dokonania zakupu w Sklepie;
b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
d) używając wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
e) przygotowanych na zlecenie przez firmy świadczące usługi związane z opiniami w Internecie.
7. Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii pod względem zgodności z Regulaminem oraz, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli i używali Produktu, w szczególności poprzez umożliwienie umieszczenia opinii:
a) na platformie kursowej wyłącznie osobom, które posiadają Konto klienta i zalogowały się do niego celem opublikowania komentarza lub opinii;
b) osobom, które przesłały opinię w prywatnej wiadomości na adres mailowy Sprzedawcy podając swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy celem weryfikacji czy zakupiły produkt w sklepie;
c) na profilu Sprzedawcy w social mediach lub innych stronach (Google Map, Messenger) ujawniając swoje imię i nazwisko, profil lub adres mailowy.
8. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
9. Reklamacja związane z publikowaniem i weryfikacją opinii można składać na adres pocztowy lub mailowy Sprzedawcy.
10. Składając reklamację podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
12. Administratorem danych osobowych osób publikujących opinie jest Sprzedawca.


§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://ambitersi.pl/polityka-prywatnosci

§ 13 Mechanizm zgłaszania i działania w przypadku nielegalnych treści

1. Zakazane jest publikowanie na stronie treści, które:
a) są niezgodne z tematyką Sklepu,
b) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy,
c) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek,
d) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo takim, jak próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Klientów,
e) nawołują do przemocy lub nienawiści,
f) naruszają dobra osobiste osoby trzeciej.
2. Klient, który uważa opublikowaną w Sklepie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać mailowo lub pocztowo do Sprzedawcy zgłoszenie dotyczące tej treści.
3. W zgłoszeniu osoba wpisuje następujące informacje:
a) wyjaśnienie powodów, dlaczego daną treść uważa za nielegalną,
b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL, umożliwiające identyfikację nielegalnych treści,
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonującego zgłoszenia,
b) oświadczenie o działaniu w dobrej wierze oraz że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
4. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. O podjętej decyzji Sprzedawca powiadamiania Klienta, który dokonał zgłoszenia. Decyzja Sprzedawcy może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Sklepie.
6. Klient może odwołać się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania jej uzasadnienia. Odwołanie jest rozpatrywane przez Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od jego zgłoszenia.
7. W przypadkach tego wymagających Sprzedawca podejmuje współpracę z organami państwowymi w przedmiocie nielegalnych treści.


§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2024 r.


Zał. nr 1 Formularz reklamacji

Zał. nr 2 Formularz odstąpienia od umowy

Link do poprzednio obowiązującego regulaminu.